Skladový systém

Získajte prehľad a kontrolu nad skladovým hospodárstvom. So skladovým systémom rýchlo vybavíte príjem, evidenciu i dodávky tovaru.

navrh-bez-nazvu-51

Prevádzkujete sklad? Alebo ich máte dokonca viac? Viete, ako by vám kvalitný skladový program mohol pomôcť optimalizovať skladové procesy?

Výhody pre vaše skladové hospodárstvo

1. Kompletný prehľad

Evidencia zásob, členenie pomocou stromovej štruktúry, evidencia typov, atribútov a detailov položiek, s ktorými môžete pracovať i vďaka čiarovým kódom – to všetko umožňuje ucelená skladová evidencia.

2. Blokačné a rezervačné mechanizmy

Vďaka previazanosti systému budete vždy vedieť okamžitý stav disponibilného množstva zásob.

3. Vyhodnocovanie a štatistika

Prínos skladového systému nespočíva iba v presnej evidencii údajov a vystavovaných dokladov, ale tiež schopnosti vyhodnocovania. Získate rýchle prehľady o dianí v skladoch i možnosť tlače zostáv a grafických výstupov.

4. Bezpečie a kontrola

Dôležité sú tiež kontrolné akcie a prepočty. Kontroly stavu a zaúčtovania skladových pohybov vám dodajú pokoj a istotu.

LINEA NIVNICE – Úplná automatizácia toku tovaru z baliacej linky až po expedíciu

Čo sleduje skladový systém?

 • Získajte kontrolu nad skladovými a odbytovými číselníkmi, transakciami, zásobami, oceňovaním skladových pohybov a účtovacími pravidlami.

 • Sledujte prijaté i vydané objednávky, dopyt a ponuky s automatickým posúdením okamžitého stavu skladových zásob.

 • Naplánujte skladové pohyby a evidujte príjmové, výdajové a prevádzacie listy.

 • Udržte si prehľad o všetkých položkách v sklade aj s ich cenami. Vytvárajte individuálne cenníky, akciové ceny alebo množstevné zľavy.

 • Dohliadnite na reklamačné konanie, obeh reklamovanej položky vrátane súvisiacich dokumentov a vyhodnocujte dodatočné náklady a straty vďaka integrovaným analýzam a štatistikám.

 • Z hľadiska spôsobov ocenenie skladových zásob ponúka IS KARAT všetky legislatívou povolené druhy oceňovanie skladových zásob, teda FIFO, Priemerné ceny, Pevné ceny. Za najprepracovanejší metódu oceňovania skladových zásob považujeme FIFO metódu. FIFO metóda umožňuje transparentné dohľadanie ocenenie konkrétnej zásoby a FIFO mechanizmy v IS KARAT majú prepracovaný systém dodatočných opráv vstupných cien s presným precenením cien výstupných.

 • Skladové jadro IS KARAT umožňuje pracovať s niekoľkými mernými jednotkami v rámci jednej skladovej karty. V rôznych merných jednotkách potom môžete zásobu evidovať, nakupovať, predávať, vyrábať, objednávať, atď. Medzi týmito mernými jednotkami môžu byť evidované prepočítacej vzťahy, alebo ak neexistujú, je možné zadávať jednotlivé množstvo v rôznych merných jednotkách samostatne.

 • IS KARAT ponúka plnú podporu v oblasti Intrastat. Umožňuje vytvárať ako výkazy o prijatí, tak o odoslaní zásob, ktorá čerpajú dáta zo samotných dokladov IS KARAT. Jednotlivé výkazy možno importovať do SW colnej správy v niekoľkých formátoch. V prípade, kedy spoločnosť do povinnosti vykazovať Intrastat zatiaľ nepatrí, umožňuje systém kontrolovať prah tejto povinnosti.

 • Ak ste povinní priznávať spotrebnú daň, ponúka IS KARAT riešenie v podobe väzieb jednotlivých nomenklatúr na sadzby spotrebnej dane. Možno rozlišovať daňové a nedaňové sklady a špecifické druhy skladových pohybov, ktoré legislatívne do spotrebnej dane nevstupujú. Následne potom systém poskytuje presné podklady pre vyplnenie priznania k spotrebnej dani. Spotrebná daň možno evidovať pre všetky komodity, ktoré jej podliehajú.

 • V systéme je možné evidovať jednotlivé väzby medzi obalovými prostriedkami a konkrétnymi nomenklatúrami a následne tak podľa jednotlivých skladových pohybov zostaviť podrobný výkaz o produkcii obalov EKOKOM. Ten je pri patričnom nastavení systému k dispozícii automaticky bez nutnosti doplňovania ďalších informácií.

 • Z hľadiska riadenia obalového hospodárstva možno v IS KARAT sledovať podrobné obalové saldo s jednotlivými partnermi či dopravcovi. Obalové saldo možno sledovať s väzbou na lokalitu a optimalizovať tak, kde sú obaly odoberané a kde vrátené. Rovnako tak možno obalové saldo sledovať po jednotlivých menách a ošetriť tak pri väčších pohyboch obalov a prácu s viacerými menami negatívny dopad kurzu na spätný výkup obalov. Obalové saldo je systémom montovať úplne automaticky na pozadí a podporuje režimy „Nákup / Predaj“, „zálohovať“ a „Iba evidenčne“.

 • K jednotlivým skladovým položkám možno evidovať čiarové kódy, či QR kódy a následne s nimi v systéme pracovať. Typickým využitím je práca na sklade s podporou skladových terminálov, kedy systém ponúka niekoľko riešení počnúc off-line riešením, on-line riešením či napojením na externé SW skladových terminálov. V systéme možno tiež tlačiť štítky s čiarovými či QR kódy k jednotlivým skladovým položkám, či tlačiť paletové štítky s SSCC kódmi a informáciami v podobe EAN128, a to ako pre homogénne, tak nehomogénne palety.

 • V systéme je umožnené parametrizovať skladové položky tak, aby podľa nastavených parametrov tieto položky mohli byť filtrované pomocou špeciálneho parametrického filtra. Celé riešenie si možno potom predstaviť, ako keď vyhľadávate medzi tisíckami položkami podľa rôznych parametrov v e-shope. Tento nástroj je možné použiť na vyhľadávanie vhodných skladových položiek na rôznych miestach systému. Napríklad pri objednávaní, predaji či voľbe vhodných materiálových položiek do technologických postupov vo výrobe.

 • Systém takzvaných skladových atribútov je možné využiť pre sledovanie výrobných čísel, šarží, čísel tavieb či expiráciou skladových položiek. Skladové položky je možné potom rozpadnúť na podrobné členenie s presnými informáciami o stave zásob. S väzbou na výrobné čísla či šarže skladových položiek sú tiež k dispozícii nástroje umožňujúce vykonávať spätnú dosledovateľnosť skladových položiek, ktorá je pre mnohé firmy predovšetkým v potravinárskom priemysle povinná.

 • V prípade, keď skladové položky, ktoré evidujete, podliehajú povinnosti poplatkov za elektroodpad či iných napríklad autorských poplatkov, možno tieto poplatky v IS KARAT evidovať. Na úrovni dodacieho listu možno potom poplatky samostatne vyčísliť, alebo ich mať ako súčasť predajnej ceny. Špecifické poplatky možno tiež vykazovať pomocou výkazu o odvádzaní týchto poplatkov.

 • Skladové jadro IS KARAT disponuje nástrojom, ktorý umožňuje vyhodnotiť disponibilitu skladových zásob na časovej osi. Možno potom v systéme sledovať bilancii, kedy ktorá zásoba ako poklesne a je teda potrebné zabezpečiť jej dostupnosť. Disponibilita v čase je využiteľná ako pre spoločnosti obchodné, tak pre spoločnosti výrobné, a to z hľadiska zabezpečenia disponibility materiálu na výrobu. Vďaka umiestneniu disponibility do časovej osi a prácu s týmto nástrojom možno optimalizovať množstvo skladových zásob na sklade v danom okamihu.

 • Ponúkame taktiež riešenia v oblasti odberateľských či dodávateľských reklamácií. K dispozícii je riešenie ako pre maloobchod, keď predmetom reklamácie býva jedna konkrétna položka, tak pre veľkoobchod či výrobné spoločnosti, keď predmetom reklamácie je súbor viac reklamovaných položiek s rôznym typom závady a rôznym spôsobom riešenia reklamácie. Pre výrobné spoločnosti je k dispozícii väzba na výrobné moduly systému, či už z hľadiska interných reklamácií (nezhôd), ako aj z hľadiska riešení reklamovaných položiek prostredníctvom opravných výrobných postupov. Súčasťou každej reklamácie je potom presné vyčíslenie nákladov na jej odstránenie vrátane možnosti ich fakturácie v prípade neuznanej reklamácie.

 • V oblasti konsignačných skladov ponúka IS KARAT riešenie ako tzv. Konsignácia vlastné, tak konsignácia cudzie, kedy systém umožňuje evidovať obe tieto povahy skladových zásob. Vďaka ďalším mechanizmom IS KARAT možno skladovú zásobu v konsignáciu podrobne sledovať a v prípade potreby inventarizovať. Samozrejmosťou je riešenie umožňujúce vystavovať potrebné doklady pre pohyb zásob medzi vašou spoločnosťou a partnerom konsignácia, ako sú napríklad prevádzací listy či vydané faktúry.

PREHĽAD SKLADOVÝCH POLOŽIEK

Riadený sklad – automatizácia skladových procesov

Nadstavbou základného riešenia skladového systému je aplikácia riadeného skladu (WMS). Riadený sklad zvyšuje spokojnosť zákazníkov vďaka rýchlejším dodávkam tovaru. Jeho zavedením vytvoríte predpoklady pre zníženie nákladov a zvýšenie produktivity skladovacieho procesu.

RIADENÉ SKLADY

Riadený sklad vám tiež umožní využiť výhody plnej automatizácie skladovacích procesov od objednania tovaru až po jeho expedíciu.

Čo vie riadený sklad?

 • automatické priraďovanie pozícií pre príjem a výdaj zásob
 • presná evidencia skladových zásob s možnosťou spätného dohľadania
 • zvýšenie rýchlosti a presnosti práce skladníkov, dokumentovanie ich činnosti pri plnení úloh v rámci dopredu definovaných logistických procesov
 • optimalizácia trás pre presuny zásob, prehľad o ich presnom umiestnení na sklade
 • automatické generovanie sumáru obalov pri príjme a výdaja z riadeného skladu
 • tlač evidenčných etikiet (čiarových kódov, RFID)
 • podpora on-line práce prostredníctvom mobilných terminálov (WiFi), radenie priorít a systematické vyťažovanie skladníkov
 • on-line inventúry cez mobilné terminály
 • nastavenie prístupových práv
MANIPULAČNÉ VOZÍKY

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt