Reporting

Čo je pre vás ideálny reporting? Chcete prísť ráno do práce a „ihneď“ poznať všetky dôležité informácie o svojom biznise, ideálne formou vopred pripraveného manažérskeho dashboardu? Alebo sa vaše potreby reportingu v priebehu dňa menia a musíte neustále reagovať na meniace sa vstupné podmienky? Alebo je dokonca vaša potreba reportingu založená na exportovaní alebo prezentovaní zistených informácií?

reporting

Pre všetky tieto požiadavky ponúka informačný systém KARAT riešenie.

Možnosti reportingu

Zoznam a Pohlaď

Jedným zo základných komponentov IS KARAT je Zoznam. Ten zaisťuje v prehľadnej forme zobrazenie ľubovoľných záznamov a je vychádzajúcim bodom pre ďalšiu prácu s nimi. Zároveň však umožňuje s týmito záznamami robiť množstvo filtračných a analytických krokov, ktoré vo finále vedú ku zisteniu požadovaného výsledku. V prípade, že možnosti zoznamu nestačia, ponúka každý modul IS KARAT množstvo výstupných prehľadov typu Pohlaď, ktoré rozširujú možnosti štandardných zoznamov o viacej filtračných možností, zlučujúcich informácie z viacerých súvisiacich tabuliek a tieto sa potom zobrazujú kumulovanou formou.

Tlačová zostava

V prípade, že potrebujete zistené informácie prezentovať ďalej, či už tlačenou alebo elektronickou formou, ponúka každý modul IS KARAT množstvo výstupných prehľadov typu zostava. Vďaka integrovanému nástroju na modifikáciu tlačových reportov je možné tento typ výstupu ďalej upravovať podľa potreby každej konkrétnej firmy. Samozrejmosťou je možnosť ich exportu do množstva elektronických formátov.

ZOSTAVA

Graf a kontingenčná tabulka

Ak máte potrebu sa v dátach „pitvať“ a snažíte sa hľadať dôvody a súvislosti, tak vám je k dispozícii množstvo prehľadov typu Kocka. Tieto ponúkajú intuitívne rozhranie pre prácu s kontingenčnou tabuľkou a s grafom s možnosťou Drill-Down rozpadu na nižšie úrovne zobrazení dát. Samozrejmosťou je možnosť ich exportu do formátu MS Excel a to vo variante bez zdroja dát, tak i s plným zdrojom dát.

GRAF

Manažérske dashboardy

A pokiaľ ste už skúseným užívateľom IS KARAT, ktorý si svoje formy reportingu už našiel alebo máte ľudí na to, aby vám požadované reporty definovali, oceníte unikátny systém Násteniek, ktorých si môže každý užívateľ definovať neobmedzené množstvo a ktoré sú i so svojím obsahom dostupné na 1 kliknutie alebo dokonca i bez neho ako vstupné obrazovky IS KARAT po prihlásení do aplikácie. Obsahom týchto násteniek sú potom tzv. Miniaplikácie, ktoré umožňujú zobraziť ktorýkoľvek z vyššie uvedených foriem výstupných prehľadov. Naviac pridávajú formu notifikácií, ktoré môžu užívateľa upozorniť na vzniknutú situáciu formou notifikačnej ikony priamo v IS KARAT alebo na notifikačnom panely Windows.

DASHBOARD

Business Intelligence

Najvyššia forma pre získavanie analytických výstupov z rôznych dátových zdrojov o veľkom objeme dát.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt