Ochrana osobných údajov (Privacy policy)

KARAT Software a.s., so sídlom Dvořákova 2881/77, Přerov, IČ 25352687 a za účelom zaistenia transparentnosti spracovania osobných údajov a splnenia legislatívnych povinností informujeme týmto Vás, našich partnerov, o spracovaní Vašich osobných údajov.

Preto sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR, alebo Nariadenie).

Kto sme vo vzťahu k osobným údajom?

Vo vzťahu k nami spracovávaným osobným údajom sme primárne v pozícii správcu. Sú prípady, kedy môžeme byť taktiež v pozícii spracovateľa, a v takom prípade s Vami uzavierame, ako so správcom, zmluvu o spracovaní osobných údajov. V prípadoch, kedy k Vašim dátam pristupujeme iba v rámci servisu, nie sme v zmysle Nariadenia spracovateľom osobných údajov.

Aké osobné údaje o vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracovávať osobné údaje získané od Vás prípadne z verejných zdrojov.

Ide najmä o:

 • meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa, e-mail, telefón, číslo účtu, IČ a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikácii v rámci ponuky a predaja našich produktov a služieb, alebo poskytovanie produktov a služieb, tak aby sme mohli riadne plniť zmluvu uzatvorenú s Vami a zároveň Vás informovať o novinkách v rámci našich produktov a služieb, čo je naším oprávneným záujmom. Samozrejmosťou je, že odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • informácie o Vašom prehliadaní našich webových stránok, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom cookies. Cookies, ktoré sú získané prostredníctvom Vášho internetového prehliadača vo chvíli, kedy navštívite naše webové stránky, sú spravidla využívané webovými stránkami pre zlepšenie Vášho užívateľského zážitku tak, že umožní stránkam si Vás pamätať buď striktne po dobu trvania Vašej návštevy (za využitia „session“ cookie, ktorá je vymazaná vo chvíli, kedy zatvoríte webový prehliadač), alebo si Vás bude pamätať pri viacerých Vašich návštevách (za využitia „permanentného“ cookie). Využívaním našich stránok nám dávate súhlas k používaniu cookies tak, ako sme popísali vyššie. Pokiaľ si neprajete prijímať cookies z našich stránok alebo by ste radi zastavili ukladanie permanentných cookies do Vášho počítača v budúcnosti, môžete zmeniť nastavenie vo Vašom prehliadači.

Pokiaľ budeme chcieť Vaše údaje odovzdať naším partnerom, prípadne využiť k informovaní o novinkách, ktoré priamo nesúvisia s našimi produktmi a službami, vždy si od Vás pre tento účel vyžiadame súhlas.

Komu Vaše údaje odovzdávame?

S Vašimi údajmi sa môže zoznámiť náš spracovateľ, ktorého využívame pre spracovávanie daňových, účtovných a mzdových evidencií, ale vždy máme s takýmto subjektom uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením.

Do žiadnej tretej zeme ani medzinárodných organizácií Vaše údaje neposkytujme.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu účelu ich spracovania, teda po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH), respektíve náš oprávnený záujem na ochranu našich práv v prípade reklamácií či možných sporov, teda po dobu počas príslušných premlčacích lehôt.

Aké máte práva?

V súlade s Nariadením máte nasledujúce práva:

 • pokiaľ realizujeme niektoré zo spracovaní na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to na dole uvedených kontaktoch;
 • na prístup k Vašim osobným údajom, za účelom zistenia, o aké osobné údaje o Vás spracovávame;
 • na opravu nepresných údajov;
 • na odstránenie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;
 • na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením v súlade s článkom 18;
 • v prípade, že automatizovane spracovávame Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb na základe zmluvy či na základe Vášho súhlasu, máte právo od nás tieto údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte 
 • vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to najmä v prípadoch, kedy ste nemohli ovplyvniť ich spracovanie (napr. v prípade nášho oprávneného záujmu);
 • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka;
 • pokiaľ si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťami na dozorný orgán, ktorým je pre územie Českej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Zabezpečenie osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci alebo zmluvný spracovatelia, sú viazaný mlčanlivosťou a sú školený na problematiku bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov. Striktne riadime prístupové oprávnenia– na úrovni fyzického i logického prístupu. Pribežne vykonávame analýzu rizík bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov, na základe tejto analýzy navrhujeme a prijímame potrebné opatrenia.

Pripravenosť IS KARAT

Plne si uvedomujeme Vaše povinnosti ako správcu osobných údajov, preto je IS KARAT programovaný tak, aby vám v maximálnej miere pomohol plniť povinnosti plynúce z Nariadenia GDPR.

Pokiaľ ide o osobné údaje a dáta, ktoré Vy vkladáte do IS KARAT, berte prosím na vedomie, že ste ich správcami v zmysle Nariadenia a podľa toho musíte s dátami nakladať, teda najmä dodržovať všetky princípy ich spracovania ako sú bližšie opísané v čl. 5 Nariadenia.

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky či žiadosti smerujte na adresu info@karatsoftware.sk, prípadne písomne na adresu nášho sídla.