Účtovný a ekonomický software

Chcete mať poriadok a prehľad v účtovníctve? Účtovný a ekonomický systém vám pripraví precízne výkazy pre vašu firmu i úrady.

ucetni

Účtovný systém vám umožní komplexné spracovanie účtovnej a ekonomickej agendy firmy.

7 výhod účtovného systému KARAT

1. 100% súlad medzi dokladmi

Každý účtovný záznam vzniká zaúčtovaním dokladu prvotnej evidencie. Na úrovni účtovnej evidencie je nemenný. Všetky zmeny sa vykonávajú na úrovni prvotných dokladov. Systém sám zariadi ich správne preúčtovanie. Pri opravách sa automaticky kontroluje povaha editovaných údajov. Účtovný systém vykoná priamu opravu alebo vytvorí opravný záznam na úrovni účtovnej evidencie, vrátane voľby správneho účtovného obdobia. Táto vnútorná logika systému garantuje 100% súlad medzi dokladmi prvotných evidencií a ich rozúčtovaním v evidencii účtovnej.

2. Analytické účtovné rozmery

Pre detailné členenie je k dispozícii až 5 voliteľných účtovných analytických rozmerov, ktoré možno zadávať na všetkých dokladoch účtovaných prvotných evidencií. Tieto rozmery sú súčasťou každého rozúčtovaného záznamu v účtovnej evidencii a možno za ne vykonávať analýzy a výkazy. Na šablónach prvotných evidencií môžete nastaviť povinnosť zadania týchto údajov, vrátane ich automatického plnenia. Systém podporuje evidenciu a vyhodnotenie naturálnych jednotiek v účtovnom denníku i obratovom súbore. Samozrejmosťou je sledovanie prípadov po prvotných a saldokontných menách.

3. Voliteľné účtovacie pravidlá

Systém umožňuje nastaviť pre jednotlivé účtované agendy predvolené hodnoty podstatných účtovných a daňových údajov, definovať účtovacie pravidlá a ostatné väzby podporujúce automatickú kontáciu účtovných dokladov.

4. Výkazníctvo s väzbou na MS Excel a na portály verejnej správy

Okrem množstva analytických prehľadov, grafických pohľadov a zostáv je veľká časť požiadaviek na informácie z účtovníctva kladená na legislatívne povinné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, atď.) a priznanie k DPH. Obe tieto oblasti sú riešené úzkou väzbou na MS Excel s možnosťou tvorby vlastných výkazov, vrátane cudzojazyčných. Samozrejmosťou je aj podpora v tejto oblasti pomocou elektronickej komunikácie s portálmi verejnej správy.

POŽIADAVKY NA ÚHRADU V IS KARAT

5. Kontrolné mechanizmy a uzávierky

Systém kontrolných mechanizmov a uzávierok zabezpečuje kontrolu úplnosti a správnosti zaúčtovania všetkých dokladov v systéme. Vytvorené účtovné doklady musia rešpektovať základné účtovné princípy, obsahovať povinné a prípustné údaje a musia spadať do správneho účtovného obdobia. Chybné účtovné doklady sú systémom automaticky identifikované a predstavujú zábranu vykonania uzávierky dokladu a obdobia.

6. Sledovanie zmien

Nad rámec štandardných kontrolných mechanizmov možno zapnúť ochranný zápis všetkých vykonaných zmien, napr. autora, okamih vykonania zmeny, vrátane histórie pôvodných a nových hodnôt.

7. Controlling

Množstvo kontrolných a analytických prehľadov a zostáv doplňujú možnosti grafického OLAP nástroja KARAT Analyzer, ktorý slúži najmä pre tvorbu definovateľných tabuliek a grafov s možnosťou rozkladu na nižšie úrovne členení. K dispozícii sú nástroje s väzbou na MS Excel pre ročné alebo mesačné plánovanie.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup.

Kontakt