Evidencia zákaziek

Konečne môžete firemné zákazky nielen plánovať a riadiť, ale tiež kvalitne a prehľadne vyhodnocovať.

evidence-zakazek

Chceli by ste efektívne riadiť výrobné, servisné či obchodné zákazky? A zároveň starostlivo viesť i drobné projekty?

IS KARAT vnáša do firmy precízne a jednoznačné informácie, objektívny pohľad na ekonomiku vašich zákaziek a podporu jednoduchého prenosu dát naprieč jednotlivými časťami firmy.

Zákazky môžete členiť do dokladových radov či skupín a pristupovať k nim rozličným spôsobom riadenia, plánovania, sledovania a vyhodnotenia. O účelné grafické zobrazenie sa postarajú Ganttove diagramy.

Ide o jednoduchý nástroj, ktorý možno v prípade potreby nahradiť sofistikovaným projektovým riadením.

Prispôsobenie evidencie zákaziek potrebám vašej firmy

 • prehľadné členenie zákaziek pomocou radov zákaziek a skupín zákaziek
 • sledovanie zákaziek v podobe projektov s možnosťou členenia do etáp či fáz projektu vrátane možnosti finančného vyhodnotenia
 • možnosť projektovo plánovať a riadiť zákazky pomocou Ganttovho diagramu vrátane kapacitného preverenia disponibility zdrojov
 • možnosť sledovania potenciálnych zákaziek s väzbou na riešenie CRM
 • možnosti terminálového odvádzania práce na zákazky 

Správa všetkých dokladov každej zákazky

 • väzby zákaziek na všetky doklady
 • efektívna a rýchla rekapitulácia zákazky v podobe prehľadu všetkých dokladov zákazky
 • väzba na výkazy práce odvedené na zákazkách
 • prehľadné a jednoduché zhotovovanie jednotlivých dokladov vzťahujúcich sa k zákazkám z jedného miesta
EVIDENCIA ZÁKAZIEK

Plánovanie financií, sledovanie nákladov a vyhodnotenia

 • možnosť zostavenia kalkulačného listu zákazky
 • možnosť finančného plánu zákazky s väzbou na typové položky a kalkulačný list zákazky
 • presné sledovanie nákladov zákaziek vrátane súvisiacich nákladov
 • presné vyhodnotenie zákaziek v podobe manažérskych dátových kociek
 • možnosť alokovať režijné náklady do zákaziek s využitím ľubovoľného alokačného modelu

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt