Plánovanie a riadenie výroby APS

Výsadou najlepších firiem je včasné a kvalitné plnenie sľubov. Používajú totiž systém pre pokročilé plánovanie zákaziek a výroby.

optimalizace vyroby

APS KARAT (Advanced Planning and Scheduling) je pokročilý systém rozvrhovania výroby.

Pokročilé plánovanie a rozvrhnutie kombinuje dopredný i spätný spôsob plánovania, čo umožňuje určiť optimálny termín zahájenia výroby a objednávky. Ak k tejto kombinácii pridáme možnosť plánovať s obmedzenými kapacitami a riadiť výrobu pomocou obmedzenia identifikovaného úzkeho miesta, potom dosiahneme skutočne reálny plán výroby, ktorým je možné efektívne splniť zákaznícke požiadavky. Tieto algoritmy plánovania a riadenia výroby sú súčasťou informačného systému, ktorý označujeme ako APS (Advanced Planning and Scheduling). Ide buď o samostatný systém, alebo o funkcionalitu (modul), ktorý je súčasťou ERP alebo SCM riešenia.

V prípade IS KARAT je APS voliteľnou súčasťou tohoto ERP riešenia. Vykonáva plánovanie do obmedzených i neobmedzených kapacít zdrojov s možnosťou určitých simulačných krokov v rámci zaplánovaného intervalu v prostredí Ganttovho diagramu. Jedná sa napríklad o zámeny zdrojov, presuny rezervácií apod. Je možné vytvoriť niekoľko pracovných plánov, ktoré neovplyvnia rezervácie zdrojov.

PREHĽAD ZÁKAZKOVÝCH POSTUPOV V GANTTOVE DIAGRAME

Spôsoby zaplánovania

 • Kapacitné plánovanie (dopredné, spätné, kombinované).
 • Podľa priebežnej doby (dopredné, spätné, kombinované).
 • Plánovanie vážené (napríklad pre ľudské zdroje typu technológ, konštruktér).
 • Plánovanie podľa úzkych miest.
 • Operatívne plánovanie bežné.

Ganttov diagram je mohutný nástroj pre vizuálne sledovanie a modifikovanie zaplánovaných požiadaviek a projektov z hľadiska dostupných kapacít zdrojov a materiálov. Výhoda použitia Ganttovho diagramu je v jeho prehľadnosti pri sledovaní zaplánovaných požiadaviek v rámci časovej osy, vzájomnej nadväznosti jednotných požiadaviek a projektov a v pohľade na zdroje z hľadiska využitia ich kapacít vyťaženosti.

Ganttov diagram neslúži len k automatickému plánovaniu a k vizualizácii výsledkov zaplánovania, ale prostriedky ručného plánovania umožňujú aktívne vykonávanie zmien v pláne podľa predstavy užívateľa.

PREHĽAD VYŤAŽENIA KAPACÍT V GANTTOVE DIAGRAME

Vizualizácia v Ganttovom diagrame

 • Podľa projektov a ich požiadaviek
 • Podľa zdrojov a k nim priradených požiadaviek alebo podľa viazaných zdrojov
 • Zobrazenie v režime riešenia úzkych miest
 • Zobrazenie časovej osy kariet a vyhodnotenie dostupnosti
 • Definícia náhrad nedostupných vstupov priamo v Gantt diagrame
 • Zobrazenie a vyhodnotenie plnenia a dostupnosti konkrétnych položiek objednávok

Prínosy APS v IS KARAT

 • Zníženie priebežnej doby výroby
 • Skrátenie doby dodávok zákazníkom
 • Zníženie úrovne zásob na všetkých úrovniach podniku
 • Efektívnejšie využitie ľudských zdrojov
 • Lepšia miera využitia vedie k vyššej úrovni služieb zákazníkom
 • Redukcia nákladov
 • Zvýšenie presnosti predpovedí
 • Zvýšenie prietoku podnikom
 • Stabilizácia plánu
 • Optimalizácia objednávok

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt