Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

reseni_pro_eshopyjpg-1024×683

Prípadová štúdia

CONTEG: Česká priemyselná skupina postavila svoj rast na IS KARAT

1. septembra 2022

Čisto česká priemyselná skupina CONTEG Group zaviedla moderný informačný systém KARAT českej proveniencie. Nahradila ním svoje starnúce ERP riešenie, ktoré nedokázalo podporovať jej dynamický obchodný a akvizičný rast. IS KARAT umožnil zefektívniť interné procesy, zabezpečil stálu aktuálnosť informácií a ich zdieľanie v celej skupine a je pripravený na ľahké začlenenie ďalších akvizícií.

Skupina CONTEG Group, ktorá pozostáva zo 7 kľúčových a 4 ďalších pridružených spoločností a pôsobí v 60 krajinách na troch kontinentoch, disponuje tromi výrobnými závodmi v Prahe, Pelhřimově a Příbrami. Na celkovej ploche 25 750 m² zamestnáva viac ako 500 ľudí. Jej portfólio produktov sa počas viac ako 20 rokov postupne rozrástlo od výroby elektrických rozvádzačov cez chladiace systémy, vitríny, vinotéky až po dátové centrá a komplexné technologické celky. Svoje produkty dodáva firemným zákazníkom všetkých veľkostí.

Dynamický rozvoj firmy si vyžadoval moderný, flexibilný ERP systém

V roku 2017 mala skupina CONTEG Group tri kľúčové výrobné spoločnosti a smerovala k ďalším akvizíciám. Dynamický rozvoj vyvolal potrebu nového sofistikovaného riešenia na plánovanie a riadenie výroby, a to pre zákazkovú i sériovú výrobu. Existujúce riešenie postavené na ERP systéme Navision primárne zamerané na obchodné spoločnosti totiž novým požiadavkám prestalo vyhovovať. Ďalším dôvodom prechodu na nový systém bola nefunkčnosť jednoduchého prechodu bez zbytočných zvýšených nákladov na novšie verzie ERP Navision.
Vo výberovom konaní, ktoré pre CONTEG Group realizovala externá poradenská spoločnosť, zostali po prvom kole z 8 oslovených dodávateľov traja finalisti – IS KARAT, IFS a Helios Green – z nich nakoniec zvíťazil IS KARAT. Ten najlepšie splnil požiadavky, medzi ktoré patrila aj schopnosť obojsmernej komunikácie s aplikáciou TruTops Fab a s riadeným skladom STOPA, napojenie na CAD/CAM software Solidworks, integrované vývojové prostredie umožňujúce vlastné úpravy zo strany zákazníka s garanciou bezproblémového prechodu na vyššie verzie, podpora rôznych jazykových verzií, integrované BPM riešenie na vytváranie procesných diagramov s možnosťou automatického generovania workflow alebo automatická synchronizácia nomenklatúr a dokladov medzi rôznymi firmami v skupine.

Spoločnosť GEOMINE poskytuje kompletné služby v oblasti výroby plechov, od prípravy výroby cez spracovanie zákazky až po montáž, balenie a prepravu hotových výrobkov k zákazníkovi. Disponuje najmodernejším technickým vybavením a moderným softvérom na spracovanie zákaziek. Zabezpečuje dôkladnú kontrolu každej časti výrobného procesu. Svoje výrobky dodáva do celej Európy a medzi jej zákazníkov patria najmä veľké nadnárodné spoločnosti.

Spoločnosť DCI Czech sa zameriava na tvorbu a realizáciu komplexných riešení vrátane podpory všetkých súvisiacich služieb v oblasti dátových centier, a to ako pre tradičné stavebné objekty, tak aj pre mobilné kontajnerové riešenia. V nasledujúcich rokoch sa oblasť dátových centier rozšírila o výstavbu komplexných budov, ktoré obsahujú blízke technologické časti podobné tým v dátových centrách. Aj tieto budovy sa stavajú z pozície generálneho dodávateľa, t. j. na kľúč. Spolupracuje s rôznymi výrobcami a dodávateľmi jednotlivých technologických častí. Nie je viazaná na jedného výrobcu alebo dodávateľa.

Spoločnosť CONTEG Cooling vyrába chladiace vitríny, vinotéky a iné chladiace zariadenia pre potravinársky a gastronomický priemysel. Vďaka odborníkom na prácu s nehrdzavejúcou oceľou, sklom, kompresorovými jednotkami a najmodernejšími riadiacimi jednotkami dodáva technologicky inovatívne riešenia v atraktívnom dizajne. Hoci základný sortiment chladiacich vitrín, vinoték a pultov je štandardizovaný, významnú časť výrobného programu tvorí aj zákazková výroba, najmä v oblasti chladiacich zariadení a výrobkov z nehrdzavejúcej ocele. Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom aj komplexné služby vrátane poradenstva, inštalácie, financovania a záručného a pozáručného servisu chladiacich a súvisiacich technológií.

Spoločnosť OX Point buduje v Českej republike zdieľanú sieť inteligentných doručovacích boxov s flexibilným riešením pre všetky logistické a e-commerce subjekty. Buduje nový distribučný kanál, ktorý sa v súčasnosti stáva čoraz obľúbenejším spôsobom doručovania. Sieť OX Point môžu využívať aj kamenné predajne na doručovanie mimo pracovných hodín. Ľudia si tiež budú môcť navzájom bezkontaktne odovzdávať balíky nielen v rámci jedného OX Point, ale v celej sieti OX Point. Mestám a obciam umožní vybavovať agendu občanov priamo na termináli OX Point. Jedinečnosť OX Pointu spočíva v jeho variabilite, vlastnom softvéri a možnosti doručiť naň takmer akýkoľvek balík. OX Point uchováva potraviny v chlade, drahý balík v bezpečí a vďaka funkcii overenia totožnosti uľahčuje vyzdvihnutie cennej pošty alebo komunikáciu s úradmi. Ambíciou spoločnosti je stať sa najlepšou sieťou zdieľaných doručovacích schránok v Českej republike.

Spoločnosť ATICO už viac ako 25 rokov zabezpečuje kompletnú dodávku a montáž technickej infraštruktúry pre energetické centrá, rozvodne a trafostanice. Poskytuje poradenské služby pri návrhu riešení, projektovaní a následnej realizácii elektrických zariadení vysokého a nízkeho napätia, záložných zdrojov a generátorov. S kvalitným tímom takmer päťdesiatich zamestnancov, vlastnou výrobou rozvádzačov a servisným tímom technikov zabezpečuje servisné práce na inštaláciách VN aj NN vrátane pravidelnej údržby a revízií.

Posledná založená spoločnosť ATC energo zabezpečuje dynamický rozvoj v oblasti dodávok elektroinštalačných, chladiacich, monitorovacích a slaboprúdových rozvodných technológií NN a VN. Tím zložený z popredných odborníkov v oblasti projektovania a realizácie technologických celkov, novovybudované priestory spoločnosti a zariadenia na vlastnú výrobu rozvádzačov umožňujú splniť všetky požiadavky zákazníkov v oblasti dodávok rozvodní, transformátorov a energocentier.

DÔVODY A HLAVNÉ KRITÉRIÁ VÝBERU NOVÉHO RIEŠENIA ERP

V roku 2017 mala skupina CONTEG Group 3 kľúčové výrobné spoločnosti a bola pripravená na ďalšie akvizície. Tieto turbulentné časy ešte viac otvorili otázku potreby vlastniť sofistikované riešenia pre plánovanie a riadenie výroby, a to tak pre zákazkovú, ako aj hromadnú výrobu. Existujúce riešenie postavené na ERP Navision sa ukázalo ako nedostatočné, keďže je primárne zamerané na obchodné spoločnosti.

K výberu nového ERP prispel aj samotný ERP Navision, a to tým, že nebolo možné jednoducho a bez zbytočných dodatočných nákladov prejsť na novšiu verziu. Ako to často býva v prípade veľkých zahraničných riešení, sú postavené na konkrétnej verzii, ktorá bola aktuálna v čase implementácie, a potom sa nad touto verziou postaví vysoko sofistikované podnikové riešenie pre konkrétneho zákazníka. Navyše s vývojom výlučne na strane dodávateľa.

Táto kombinácia však môže byť „smrteľná“ pre budúce aktualizácie, ako sa tu ukázalo. Ďalším cieľom výberu a implementácie nového ERP bolo narovnať interné procesy v rámci skupiny. Kľúčoví pracovníci si boli vedomí, že zavedenie nového ERP ponúka ideálnu príležitosť nielen na odstránenie veľmi zjavných nedostatkov, ale aj na aktualizáciu a interné zdieľanie informácií.

Skupina CONTEG využila služby externej poradenskej spoločnosti na realizáciu vlastného výberového konania. Cieľom tendra bolo vybrať dodávateľa pre najväčší subjekt skupiny, t. j. spoločnosť Conteg s. r. o., a následne preniesť vybrané riešenie na ostatné spoločnosti skupiny s prihliadnutím na ich špecifiká.

V prvom kole bolo oslovených 8 dodávateľov, z ktorých boli do finálneho kola vybrané riešenia KARAT, IFS a Helios Green. Za výber troch finalistov boli zodpovední kľúčoví pracovníci spolu s projektovým manažérom a zástupcom oddelenia IT. Mimochodom, tu treba dodať, že v skupine CONTEG Group je oddelenie IT nielen riešiteľom prevádzkových hardvérových a softvérových problémov, ale aj nositeľom kľúčových informácií o procesoch. Do finálneho výberu víťaza sa potom zapojil vrcholový manažment spoločnosti spolu s majiteľom… a víťazom sa stal IS KARAT.

DÔVODY VÝBERU IS KARAT – METRIKY A KRITÉRIÁ

  • Vlastné a integrované riešenie pre pokročilé plánovanie výroby APS.
  • Obojsmerná komunikácia s aplikáciou TruTops Fab a riadeným skladom STOPA, ktorý sa v skupine CONTEG Group používa pre 9 špičkových priemyselných strojov TRUMPF.
  • Prepojenie so softvérom CAD/CAM Solidworks na automatické vytváranie kusovníkov.
  • Integrované vývojové prostredie zabezpečujúce možnosť vlastných úprav zákazníkom so zárukou bezproblémového prechodu na vyššie verzie.
  • Jazyková podpora vrátane firemných verzií (dynamický rast a rozširovanie skupiny CONTEG Group).
  • Vlastné a integrované riešenie BPM na tvorbu procesných diagramov s možnosťou automatického generovania pracovných postupov.
  • Jasný a preukázateľný spôsob opravy prvotných záznamov vo vzťahu k ich účtovnému a daňovému obrazu a s tým súvisiaca jednoduchá dohľadateľnosť (kľúčové pre finančné oddelenie).
  • Automatická synchronizácia nomenklatúr a dokumentov medzi jednotlivými spoločnosťami v skupine.
  • Referenčné návštevy u vybraných používateľov.

PROCES IMPLEMENTÁCIE A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPECHU

Z pohľadu dodávateľa možno samotnú prípravu a priebeh predimplementačnej analýzy označiť za bezproblémové. Zákazník pozitívne vnímal kľúčových pracovníkov dodávateľa, a to tak ich odborné zručnosti, ako aj ľudské kvality. Čiastkové problémy sa vyskytli skôr na strane zákazníka a boli spôsobené preťažením pracovníkov oddelenia IT, ktorí majú v skupine CONTEG Group kľúčovú úlohu. Z tohto dôvodu dochádzalo k časovým sklzom pri dodávaní požadovaných dokumentov alebo sa údaje museli importovať niekoľkokrát, pretože neboli dôsledne testované. Všetko komplikoval aj dynamický vývoj samotných spoločností skupiny CONTEG Group, kde bolo potrebné počas implementácie pružne reagovať na odchýlky od predimplementačnej analýzy, keďže procesy v rámci jednotlivých spoločností nebolo možné zmraziť. Najmä z týchto dôvodov muselo byť spustenie ostrej prevádzky v spoločnosti CONTEG posunuté z januára na máj 2019.

Celkovo je aj tak veľmi pozitívne, že kľúčové funkcionality, pre ktoré sa skupina CONTEG Group rozhodla v IS KARAT, sa podarilo úspešne implementovať do reálnej praxe. Môže to znieť ako samozrejmosť, ale skúsenosti z iných implementácií bývajú odlišné.

Odporúčania a skúsenosti s implementáciou

„Důležité jsou nejen odborné znalosti jednotlivých členů implementačního týmu, ale také jejich vzájemná komunikace a součinnost. A toto platí pro obě strany, tedy zákazníka i dodavatele.“

„V žádném případě se nesmí podcenit zkušební provoz, ale ten musí být realizován na reálných datech zákazníka.“

„V případě tak dynamické firmy, jako je skupina CONTEG Group, je úloha IT a finančního oddělení klíčová.“

Lukáš Knapík

vedúci oddelenia IT v skupine CONTEG Group

ČO VÁM V PRAXI NAJVIAC POMÔŽE – PRIDANÁ HODNOTA PRODUKTU

Veľkou výhodou, ktorú technológovia v novom systéme veľmi oceňujú, sú hromadné zmeny technologických postupov, zámena operácií a do istej miery aj vlastných postupov. Terminálové ladenie výrazne zjednodušilo proces výrobného ladenia a integrovaný APS má obrovský potenciál.

Pracovníci zákazníka boli od začiatku ohromení jednoduchosťou a rýchlosťou implementácie a úpravy prepojenia s aplikáciou TruTops Fab, ktorá sa v skupine CONTEG Group používa pre 9 špičkových priemyselných strojov TRUMPF. Výhoda tohto prepojenia spočíva v tom, že IS KARAT automaticky generuje požiadavky ODM (optimalizácia delenia materiálu) z postupov objednávania, ktoré sa následne prenášajú do aplikácie TruTops Fab alebo internej aplikácie Geomine pomocou naplánovaných úloh, ktoré tieto požiadavky spracujú a zaradia do „bazénu“ požiadaviek. Po vykonaní rozpisov sa informácie automaticky vrátia do IS KARAT, kde sa ďalej používajú ako podklad pre nákup materiálu. Poslednou fázou automatizácie celého procesu je prenos hotového výrobku alebo polotovaru z konkrétneho stroja TRUMPF priamo do IS KARAT. Automatizácia spojenia medzi IS KARAT a TruTops Fab ušetrila jedného pracovníka na každej zmene a dala skupine istotu súbehu a nadväznosti operácií, čím prispela k rýchlosti samotnej práce. Ako skvelý nástroj nielen pre jednoduchú evidenciu zhotovených záznamov v ľubovoľnej evidencii IS KARAT sa ukázal štandardný zoznam IS KARAT.

Tento komponent obsahuje množstvo vynikajúcich nástrojov, ktoré umožňujú používateľovi používať ho aj ako sofistikovaný nástroj na podporu rozhodovania. V skupine CONTEG Group sú obzvlášť obľúbené Pomenované definície, Výbery položiek a Kocky, čo sú v podstate integrované kontingenčné tabuľky s grafmi vytvorené nad on-line údajmi. V kombinácii s možnosťou exportu do programu Excel je štandardný zoznam IS KARAT pre mnohých používateľov úplne postačujúci nielen na vyhotovenie záznamov, ale aj na ich vyhodnotenie. A v prípade, že táto zložka nestačí, sú k dispozícii integrované kontingenčné tabuľky a grafy, o ktorých zástupcovia skupiny CONTEG Group vedeli už pri výbere IS KARAT, ale rozsah ich využitia predčil všetky očakávania.

Spomínaná otvorenosť IS KARAT ďalej otvorila možnosti vývoja menších a jednoúčelových riešení, s ktorými sa na začiatku tendra nepočítalo. Patrí medzi ne napríklad automatizácia procesu príjmu v súvislosti s váhovými systémami, využitie servisného modulu na správu a administráciu požiadaviek na IT oddelenie alebo špecializované riešenie na tvorbu automatizovaných priebežných inventúr.

V praxi sa veľmi osvedčila aj jednoduchosť nastavenia IS KARAT pre nové nevýrobné spoločnosti v skupine. Typickým príkladom je rozbeh spoločnosti OX Point, kde čas od nápadu po ostré spustenie IS KARAT bol len 2 mesiace. A to úplne vo vlastnej réžii a bez účasti dodávateľa. Podobnú skúsenosť možno vidieť aj pri implementácii IS KARAT v zahraničných pobočkách vo Francúzsku a Beneluxe, vrátane využitia čítačiek pre skladovú evidenciu a expedíciu.

„Jako asi každý běžný uživatel ERP systému jsme zpočátku měli značné obavy, co nám změna systému přinese. Jak se nám podaří nový systém naimplementovat, jak se dostaneme k výstupům a přehledům, na které jsme byli do té doby zvyklí, zda v něm bude fungovat vše tak, jak má nebo jak očekáváme, zda budeme schopni provádět různá nastavení v souvislosti s neustálým vývojem firmy. Nyní, po třetím roce fungování v IS KARAT, však musím konstatovat, že všechny naše obavy se ukázaly jako liché. Když jsme se v IS KARAT zorientovali, naučili správně používat nepřeberné množství filtrů, pracovat s pojmenovanými definicemi, kostkami a dalšími přehledy a nalezli řešení pro některá specifická zadání naší společnosti, docházíme k závěru, že IS KARAT předčil naše očekávání, pracuje se nám v něm dobře a celkově jsme se systémem, jeho výstupy a tím, co všechno nám nabízí, spokojeni. Dříve jsme mnoho výsledných výstupů prováděli mimo ERP systém, resp. vyexportováním určitých dat do Excelu a jeho následnými úpravami,“ hovorí Miroslava Válková, vedúca finančného oddelenia skupiny CONTEG Group.

IS KARAT předčil naše očekávání, pracuje se nám v něm dobře a celkově jsme se systémem, jeho výstupy a tím, co všechno nám nabízí, spokojeni. Na IS KARAT mám snad nejraději to, jak jsem schopná se k finálnímu přehledu dostat přímo v systému. Export do Excelu je vlastně až posledním krokem, který provádím. Ve většině případů je však i tento krok celkem zbytečný, přistupuji k němu pouze v nezbytných případech.

contegMiroslava Válková, vedúca finančného oddeleniaCONTEG Group

„Na IS KARAT mám snad nejraději to, jak jsem schopná se k finálnímu přehledu dostat přímo v systému. Export do Excelu je vlastně až posledním krokem, který provádím. Ve většině případů je však i tento krok celkem zbytečný, přistupuji k němu pouze v nezbytných případech. Ať už chystáme z IS KARAT reporty pro vedení společnosti, banky, úřady či auditory, vždy dokážeme najít způsob, jak se k požadovanému dostat. Někdy vlastními silami, mnohdy po konzultaci s naším fundovaným IT oddělením a čas od času s využitím KARAT Software. Nemalou měrou se na naší spokojenosti s využíváním IS KARAT podílí také pracovníci KARAT Software. Oceňuji jejich přístup, vstřícnost, trpělivost, profesionalitu a snahu nalézt společně řešení každého zadání či nejasností, a to nejen v době implementace, ale i poté. Vzhledem k neustálému rozvoji našich společností se dá očekávat další prohlubování vzájemné spolupráce a využívání dalších možností, které IS KARAT nabízí,“ dodáva Miroslava Válková, vedúca finančného oddelenia skupiny CONTEG Group.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI A ĎALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Kľúčovou úlohou pre tento rok je spustenie integrovaného systému APS IS KARAT v najstaršej spoločnosti skupiny CONTEG Group, ktorá vyrába IT skrine a príslušenstvo. Z ďalších dôležitých úloh treba spomenúť spustenie EDI a integrovaného riešenia pre reklamácie pre väčšinu výrobných spoločností skupiny CONTEG Group, riešenie pre reklamácie v IS KARAT s prepojením na BPM či ďalší rozvoj v oblasti interného nástroja na riadenie IT požiadaviek na základe štandardného modulu Service. A pretože by to nebola skupina CONTEG Group bez ďalších expanzií a akvizícií v jej plánoch, oddelenie IT sa už pripravuje na možné nasadenie IS KARAT v ďalších dvoch nových výrobných spoločnostiach.

CONTEG, spol. s.r.o.

Popredný výrobca riešenia pre IT, dátové centrá a priemysel

conteg.cz

Máte záujem
o podobné riešenie?

Neváhajte a kontaktujte nás. Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.

Mám záujem

Ďalšie prípadové štúdie

Zobraziť všetky

Máte záujem o schôdzku, kalkuláciu alebo máte otázku?

Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.