Terminálové odvádzanie

Terminálové odvádzanie je koncipované ako rozhranie medzi softwarovými prostriedkami IS KARAT a vonkajším prostredím.

odvadeni

Rieši odvádzanie výrobných a nevýrobných operácií, výdaj materiálu a polotovarov do výroby a príjem hotových výrobkov alebo polotovarov na sklad pomocou terminálu vybaveného snímačom čiarových kódov a čipových kariet.

Ide o presný, rýchly, flexibilný a hlavne efektívny spôsob zberu údajov a spätnej väzby či už z výroby pri odvádzaní operácií alebo pri komunikácii skladu s výrobou, tzn. pri výdajoch do výroby alebo príjmoch z výroby na sklad. Používanie čiarových kódov je jednou z najpresnejších a najrýchlejších metód zaznamenania väčšieho množstva údajov do informačného systému. Pri ručnom zadávaní údajov dochádza k chybe priemerne pri každom tristom zadaní, pri použití čiarových kódov sa počet chýb znižuje na jednu milióntinu.

Zariadenie pre odvádzanie výrobných operácií – komunikačný terminál

Pre modul terminálového odvádzania je dôležitou súčasťou komunikačné zariadenie (terminál), ktoré je určené pre zadávanie jednotlivých udalostí do IS KARAT a zobrazovanie výsledku komunikácie. Komunikačný terminál je zariadenie, ktoré je umiestnené v prevádzke firmy a slúži na zadávanie udalostí, ktoré umožňujú odvádzanie operačných úkonov a skladovej transakcie pre výrobu. Sú vybavené snímačom čipových kariet a snímačom čiarových kódov, prípadne RFID.

AIO PC UNIQ 190 SO SW TERMINÁLOM IS KARAT

Technológia komunikácie s terminálmi

Riešenie sa svojou funkčnosťou dokáže prispôsobiť rôznym systémom vonkajšieho prostredia. Dátové štruktúry dostatočne pokrývajú požiadavky väčšiny produktov, ktoré so zaoberajú touto problematikou.

Priama obsluha hardwarového zariadenia

Program obsluhujúci toto zariadenie pristupuje online do IS KARAT bez exportu údajov. Vstupné dáta do terminálového odvádzania je možné zhotovovať softwarovým terminálom IS KARAT, prípadne špecializovanými firemnými riešeniami ktoré sú vytvorené na mieru priamo v IS KARAT.

Využitie funkcionality externého systému

Modul terminálového odvádzania pripravuje dáta pre export do externého systému a prijíma Importované údaje podľa dohodnutého rozhrania. Exporty a importy je možné spájať s určitým typom udalostí, ktoré sú spojené s konkrétnou činnosťou vo vonkajšom prostredí. Typ udalosti má napokon vplyv na ďalší spôsob spracovania importovaných údajov v IS KARAT. Vznik udalosti je spojený s činnosťou v reálnej prevádzke – zahájenie, prerušenie a ukončenie práce, ďalej udalosti viazané na odvádzanie, predávanie a preberanie operácií a tiež udalosti umožňujúce skladové transakcie.

Prínosy riešenia

  • Obmedzenie chybovosti pri zadávaní údajov užívateľom do IS KARAT
  • Zrýchlenie celého procesu odvádzania („ on-line“ údaje)
  • Objektivizácia noriem
  • „Zníženie papierovej dokumentácie“
  • Možnosť odvádzať skutočný čas operácií spôsobom „START x STOP“
  • Jednoznačná a presná identifikácia vydávaného materiálu (vrátane šarží apod.)
  • Jednoznačná presná identifikácia výrobkov a polotovarov pri príjme na sklad

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt