Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

murat-87

Prípadová štúdia

MURAT: Keď sa sila firmy opiera o kvalitných odborníkov

31. apríla 2022

História spoločnosti MURAT sa píše už od roku 1993. Vtedy, v čase spoločenských zmien a telekomunikačného boomu, využili zakladatelia svoje znalosti v oblasti výroby káblov a rozhodli sa zaplniť medzeru na trhu.

Postupne sa počet zákazníkov rozrástol z jedného veľkého na niekoľko tisíc a k trom zakladateľom pribudlo ďalších takmer 70 zamestnancov. Pretože je medzi nimi rad uznávaných odborníkov z oblasti vývoja a výroby, nie je spoločnosť zameraná iba na dodávky káblov pre rôzne odvetvia (cesty, železnice, telekomunikácie, elektrárne, ťažobný a ťažký priemysel a pod.), ale venuje sa tiež poradenstvu a vývoju káblov. Takto v spolupráci so spoločnosťou DRAKA COMTEQ Berlín vznikli nové typy diaľkových káblov, ktoré sú úplne jedinečné pre využitie na železnici a ku ktorým má spoločnosť vydaný úžitkový vzor na Slovensku a v Českej republike.

Spoločnosť MURAT si veľmi zakladá na kvalite svojich produktov a súvisiacich poradenských služieb. Je členom Zväzu elektrotechnického priemyslu a opakovane sa podieľa na testoch Asociácie výrobcov káblov zameraných na nekvalitné výrobky obvykle s pôvodom mimo EÚ, ktoré sa na trhu pravidelne objavujú najmä z dôvodu nižšej ceny. Spoločnosť MURAT odmieta predaj takýchto produktov a jej prioritou je kvalita spojená so spokojnosťou zákazníka, a to nielen v špecifickej produktovej kategórii káblov. O jej dôraze na kvalitu svedčí opakovane obhájená certifikácia integrovaného systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Firma časom rozšírila portfólio dodávaných produktov aj o elektroinštalačný materiál a svietidlá, aby dokázala vyhovieť aj komplexným zákazkám. Takto dodáva na trh niekoľko sto tisíc výrobkov ročne. Prevažná časť obratu pripadá na slovenský trh, pričom cca 100 najväčších zákazníkov sa na ňom podieľa približne z 80 %. Z hľadiska štruktúry tvoria dodávky káblov okolo 60 %, zvyšok elektroinštalačný materiál. Spoločnosti sa dlhodobo darí držať medzi 5 najvýznamnejšími dodávateľmi elektroinštalačného materiálu na Slovensku a zároveň ponúkať aj služby s pridanou hodnotou, a to najmä v oblasti dodávok káblov.

DÔVODY NA VÝBER NOVÉHO ERP

Spoločnosť MURAT využívala množstvo samostatných aplikácií a od roku 2001 vlastnými silami vyvinuté riešenie pre skladové hospodárstvo. Toto riešenie bolo úplne závislé na dvoch interných zamestnancoch, čo prinášalo nemalé riziko spojené s jeho prevádzkou a ďalším rozvojom v prípade ich výpadku. Keď v roku 2012 dodávateľ technológie, na ktorej bolo vlastné riešenie postavené, oznámil, že ju nebude ďalej podporovať a vyvíjať, bolo rozhodnuté o nutnosti prechodu na nové komplexné ERP riešenie.

Hlavné kritériá pre výber nového ERP riešenia

 • robustnosť a stabilita,
 • komplexné pokrytie všetkých procesov vo firme,
 • otvorenosť pre vlastný vývoj s garanciou zachovania väzby na štandardné verzie,
 • možnosť sledovať pôvod, zloženie a manipuláciu u konkrétneho kusu výrobku vo všetkých fázach jeho existencie v podniku podľa požiadaviek jadrového priemyslu,
 • schopnosť vyhovieť častým požiadavkám na zmeny systému vyhodnocovania procesov, ako aj častým požiadavkám na zmeny podprocesov,
 • možnosť synchronizácie číselníkov a niektorých vybraných dát s dcérskou spoločnosťou v Lučenci.

V spoločnosti MURAT si boli vedomí, že výber nového ERP riešenia nebude ľahká úloha a že prechod z vlastného riešenia na akékoľvek externé môže byť v rade čiastkových aspektov krokom späť. Firma postupne oslovila významných dodávateľov na slovenskom i českom trhu, medzi ktorými boli aj spoločnosti SAP a Microsoft. Najdôležitejšie kritérium – otvorenosť a prispôsobiteľnosť nového riešenia vlastnými silami – však žiadna z ponúk nespĺňala. Až riešenie IS KARAT požiadavkám spoločnosti MURAT vyhovelo. Významne tomu pomohlo aj vydanie jeho technologicky úplne novej verzie, ktorá priniesla zásadné inovácie v oblasti GUI práve v čase, keď prebiehal výber. To spolu s dostatočnou otvorenosťou bolo zárukou kvalitného výsledku. V neposlednom rade ku konečnému rozhodnutiu prispela aj skutočnosť, že jeden z najvýznamnejších konkurentov spoločnosti MURAT na slovenskom trhu už IS KARAT dlhodobo úspešne využíval.

PRIEBEH IMPLEMENTÁCIE A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPECHU

Vzhľadom k spomínaným rizikám prechodu na nový systém nemala spoločnosť MURAT v čiastkových ohľadoch prehnane vysoké očakávania. Zamerala sa na naplnenie kľúčových ukazovateľov, ktoré si pred výberom nového riešenia stanovila. V nich potvrdil IS KARAT svoje kvality a v rade ohľadov očakávania predčil. Rovnako ako u iných firiem boli aj v spoločnosti MURAT niektorí ľudia výmene riešenia priaznivo naklonení, zatiaľ čo iní ju odmietali. Dôležité bolo, že firma dokázala pracovníkov s pozitívnym prístupom do celého projektu zapojiť, a naopak korigovať negatívne postoje. Kľúčové bolo tiež zapojenie vývojárov existujúceho riešenia do výberu nového systému od samotného počiatku.

Je to o lidech a úspěch závisí zejména na nich. Je nereálné zvládnout implementaci z pozice jednoho člověka bez aktivního zapojení ostatních.

murat_logoIng. Miroslav Holčíkkonateľ spoločnosti

Určitý negatívny dopad mala skutočnosť, že spoločnosť MURAT implementovala technologicky úplne novú verziu IS KARAT. Inovácie vývojového prostredia niekedy zaostávali za tempom inovácií GUI samotnej aplikácie. Stávalo sa teda, že interní vývojári boli vyškolení pre prácu s niektorou časťou vývojového prostredia IS KARAT v inom GUI, než aké následne v praxi užívali. Ale aj tieto nástrahy sa podarilo implementačnému tímu prekonať a ukázalo sa, že trpezlivosť môže byť tým najúspešnejším nástrojom riadenia.

SKÚSENOSTI Z VYUŽÍVANIA IS KARAT

Okamžité prínosy

 1. On-line prepojenie skladovej a ekonomickej časti systému.
 2. Možnosť vytvárania zápočtov a jednostranných kompenzácií.
 3. Ekonomické údaje, na ktoré sa možno plne spoľahnúť.
 4. Možnosť napojenia IS KARAT na zdroje dát tretích strán. Takto firma využíva napr. dáta importované z databáz dodávateľov, vrátane všetkých potrebných parametrov a cien. Ceny a cenníky káblov sú zároveň špecifické tým, že nákupná cena sa mení každý týždeň a u niektorých výrobcov denne v závislosti od vývoja ceny medi na Londýnskej burze kovov (LME) a obsahu farebných kovov (Al a Cu) v jednotlivých kábloch, pričom každý dodávateľ má svoju vlastnú logiku kalkulácie cien.
 5. Otvorenosť IS KARAT, vďaka ktorej bolo možné zapracovať na firemnej úrovni množstvo vlastných úprav a zachovať tak svoje know-how. Okrem iného napr. úpravu, ktorá umožní zobrazenie definovateľného náhľadu so zobrazením množstva súvisiacich informácií ku každej položke ľubovoľného zoznamu. Táto úprava sa neskôr stala základom pre zapracovanie podobnej funkcionality aj do štandardnej distribučnej verzie IS KARAT.

Strednodobé a dlhodobé prínosy

V čase prechodu na riešenie IS KARAT spoločnosť MURAT nepociťovala potrebu vlastného e-shopu, avšak postupom času začali jej zákazníci tento predajný kanál požadovať. Vďaka variabilite IS KARAT mohlo byť integrované riešenie e-shopu implementované za ostrej prevádzky, a to pomerne rýchlo a s nízkymi nákladmi. Po roku prevádzky e-shopu postaveného plne na platforme IS KARAT získala spoločnosť MURAT ocenenie v súťaži e-shopov MASTERSGATE a v kategórii B2B dokonca zvíťazila. Pandémia COVID-19 následne potvrdila správnosť zvolenej cesty a dokonca mnohonásobne zvýšila požiadavky zákazníkov na tento predajný kanál. Aj z tohto dôvodu spoločnosť MURAT po niekoľkých rokoch prevádzky vlastného riešenia e-shopu postaveného výhradne nad IS KARAT nadviazala spoluprácu s externou špecializovanou spoločnosťou zameranou výhradne na prevádzku e-shopov. Výsledkom tejto spolupráce je aj súčasný stav, kedy na pozadí funguje aj naďalej modul IS KARAT zaisťujúci konfiguráciu a komunikáciu s frontendom, ktorý však už nie je z dielne KARAT Software.

Mobilný klient IS KARAT a dostupnosť dát v teréne umožňuje obchodným zástupcom okamžite reagovať na požiadavky odberateľov a odbúrava nutnosť rozsiahlej papierovej prípravy. Taktiež následné vyhodnotenie ich výkonov je podstatne presnejšie, pretože obsahuje informácie o mieste rokovania a vývoji obchodného prípadu podľa skutočnosti. Približne rok po nasadení Mobilného klienta vykonala spoločnosť MURAT vlastný interný audit a zistila, že existuje množstvo pracovných pozícií, kde zďaleka nie všetko prebieha podľa predstáv vedenia.

Je nutné pochopit vzájemnou odbornou terminologii mezi zákazníkem a dodavatelem, protože její nepochopení může mít horší dopad než jazyková bariéra a maximálně využit pozitivně naladěných lidí tak, aby ti negativní neměli šanci na úspěch.

murat_logoIng. Miroslava Holčíkováriaditeľka spoločnosti

SPOLUPRÁCA S KARAT SOFTWARE

Za dobu spolupráce so spoločnosťou KARAT Software sa posunul rad kontaktov medzi jednotlivými pracovníkmi z oblasti dodávateľsko-odberateľskej do oblasti osobnej, čím sa okrem iného potvrdilo, že v prípade českého dodávateľa neexistuje jazyková bariéra. Vďaka pozitívnemu prístupu rady zamestnancov KARAT Software, ktorí boli ochotní pomôcť takmer kedykoľvek, začala spoločnosť MURAT po čase uvažovať, či sa nestane aj implementačným partnerom IS KARAT pre slovenský trh. Mohla by tak výhodne využiť znalosti radu interných zamestnancov a odovzdávať získané skúsenosti aj ďalším zákazníkom. Tým by rozšírila portfólio poskytovaných služieb a v neposlednom rade získala nový zdroj zisku. Nakoniec sa v roku 2017 spoločnosť MURAT stala certifikovaným KARAT Solution partnerom a už realizovala rad zákaziek na slovenskom trhu.

PLÁNY DO BUDÚCNA A ĎALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Ďalší rozvoj e-shopu, najmä v B2B časti pre partnerov a ich prácu so zákazníkmi. Spoločnosť MURAT síce neočakáva, že sa e-shop stane hlavným predajným kanálom, ale predpokladá, že bude slúžiť predovšetkým pre B2B segment ako zdroj technických informácií a do budúcnosti aj ako nástroj na priame vytvorenie ponuky zákazníkovi bez nutnosti duplicitnej práce.

Napriek tomu, že spoločnosť MURAT v hojnej miere využíva snímače čiarových kódov, v segmente káblov sa zatiaľ pohybuje v štádiu plánov a úvah. Ich zavedenie je závislé najmä od doriešenia logiky pretáčania a rezania káblov na požadovanú dĺžku.

Vzhľadom k širokému okruhu dodávateľov a odberateľov pracujúcich s rôznymi IS, uvažuje spoločnosť MURAT o univerzálnom rozhraní schopnom importu a exportu dokladov v závislosti na konkrétnom partnerovi.

V neposlednom rade firma plánuje preskúmať riešenie Riadenia projektov v IS KARAT a zvážiť jeho implementáciu.

MURAT, s.r.o.

Velkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami.

murat.sk

Máte záujem
o podobné riešenie?

Neváhajte a kontaktujte nás. Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.

Mám záujem

Ďalšie prípadové štúdie

Zobraziť všetky

reseni_pro_eshopyjpg-1024×683

CONTEG, spol. s.r.o.

CONTEG: Česká priemyselná skupina postavila svoj rast na IS KARAT

Čisto česká priemyselná skupina CONTEG Group zaviedla moderný informačný systém KARAT českej proveniencie. Nahradila ním svoje starnúce ERP riešenie, ktoré nedokázalo podporovať jej dynamický obchodný a akvizičný rast. IS KARAT umožnil zefektívniť interné procesy, zabezpečil stálu aktuálnosť informácií a ich zdieľanie v celej skupine a je pripravený na ľahké začlenenie ďalších akvizícií.

Máte záujem o schôdzku, kalkuláciu alebo máte otázku?

Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.