Dochádzkový systém

Používali ste tradičné „čítačky“, alebo papierové evidenčné lístky? Moderný dochádzkový systém ponúka vašej firme oveľa viac možností.

zamestnanci

Umožňuje nielen sledovať dochádzku pracovníkov, ale tiež v reálnom čase vyhodnotiť aktuálny stav a premietnuť dochádzku do spracovania miezd.

Hlavné prínosy a funkcie dochádzkového systému

  • zápis dochádzky – príchod, odchod, obed či iné prerušenie, služobná cesta, návšteva lekára, atď.
  • odstránenie papierových žiadaniek vďaka elektronickému systému schvaľovania absencií
  • zjednodušenie spracovania miezd, zápis do mzdových zložiek
  • prehľad o prítomnosti/neprítomnosti pracovníkov a on-line vyhodnotení aktuálneho stavu
  • možnosť distribúcie práce konkrétnym vedúcim pracovníkom
  • individuálne nastavenia pre rôzne skupiny pracovníkov
  • efektívne spracovanie dát s online prepojením na ERP systém
  • priame napojenie na dochádzkové terminály (HW terminály)
  • minimálne nároky na obsluhu

Spôsoby zhotovovania dochádzky

1. Priamym zhotovením v IS KARAT

Priamo v ponuke IS KARAT má prihlásený užívateľ k dispozícii voľby pre zápis všetkých udalostí súvisiacich s jeho prítomnosťou na pracovisku.

2. Priamym zhotovením v IS KARAT / Simulácia terminálu

Výsledkom tohto nastavenia systému je zadávanie dát pomocou podobnej obrazovky, akú majú pracovníci k dispozícii v prípade použitia fyzických dochádzkových terminálov.

3. Zhotovenie prostredníctvom Portálu interných agend

V prípade zakúpenia príslušného modulu je možné vytvárať dochádzku s využitím portálu, kde je možné dochádzku jednak zadávať, jednak v prípade príslušných práv nahliadať na ostatné záznamy. Vďaka tomu je možné sledovať v on-line režime aktuálny stav prítomnosti pracovníkov.

4. Zhotovenie prostredníctvom terminálu

Najvýhodnejším a najpohodlnejším spôsobom je vytváranie dát prostredníctvom fyzického dochádzkového terminálu. Ide o jednoúčelové zariadenie, ktoré je inštalované podľa potrieb prevádzkovateľa (pri vchode do budov, na pracovisku, …). Každý pracovník dostane identifikačný čip, alebo kartu a jednoduchou voľbou udalosti a priložením identifikačného prvku dôjde k hláseniu a zápisu do IS KARAT. Základnou funkciou terminálu je evidencia začiatku a konca zvolenej udalosti, ktorej správanie sa definuje priamo v IS KARAT

5. Zhotovenie prostredníctvom dotykového zariadenia

Pre dotyková zariadenia s OS Windows (UWP) alebo Android je k dispozícii natívna aplikácia verne simulujúci dochádzkový terminál.Tato aplikácia využíva komponentu WebView (HTML stránku generovanú z IS KARAT) a je teda veľmi otvorená pre ľubovoľné úpravy bez nutnosti riešenia na strane aplikácie.

Ďalšie dôležité funkcie dochádzkového systému

Žiadanky o dovolenku

Systém umožňuje evidovať žiadanky pracovníkov o dovolenku. Nadobudnutá žiadanka sa v systéme zaeviduje a odosiela sa e-mail nadriadenému pracovníkovi, aby žiadosť posúdil a schválil, alebo zamietol. O výsledku je žiadateľ následne informovaný a schválené žiadanky sa automaticky pri spracovaní prepíšu do absencií ako dovolenka.

Sankcie, manká, odmeny

Evidencia sankcií, mánk a odmien je motivačným nástrojom, určeným pre nadriadených pracovníkov, bez nutnosti prístupu k mzdovým evidenciám IS KARAT.

Použitie terminálu pre otváranie dverí

Pri použití dverného terminálu sa využívajú externé čítačky. Terminál je možné využiť i v kombinovanom režime pre otváranie dverí a hlásenie udalostí. Vďaka terminálu môžete evidovať prístupy do miestností i nastavovať prístupové práva.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt