CAD/CAM konektor

CAD/CAM konektor je koncipovaný ako interface medzi softwarovými prostriedkami IS KARAT a vonkajším prostredím konštrukčných a technologických aplikácií (CAD/CAM/PDM/PLM systémov).

cad cam

Rieši obojstrannú a riadenú komunikáciu IS KARAT s 2D a 3D CAD aplikáciami, technologickými CAM, normovacími a optimalizačnými systémami.

Riešenie je určené pre podporu procesu tvorby kusovníkových a technologických dát v externom prostredí CAD/CAM/PDM/PLM aplikácií, kde sú dáta tvorené a následne je ich potreba prenášať do prostredia IS KARAT, kde dochádza ku kalkulácii, k zadávaniu a riadeniu výroby. Hlavným prínosom CAD rozhrania je, že dáta sú zhotovené iba raz a v správnej podobe a následne v rôznej miere automaticky prenášané do prostredia IS KARAT.

Popis riešenia

Skladové položky medzi ERP a CAD systémami

Riešenie podporuje a dokáže riadiť proces správy nakupovaných materiálových skladových položiek a proces ich zakladania vďaka Požiadavkám na skladové položky bez prerušenia aktívnej tvorby v prostredí CAD/CAM/PDM/PLM. V prípade, že je externé SW riadiace i pre nakupované položky, umožňuje rozhranie zakladať automaticky i nové nakupované skladové položky.

Nakupované položky sú exportované z IS KARAT do konštrukčného SW a je tak jednoznačne daná správnosť používaných dát. Konštruktér môže byť informovaný o ich dostupnosti, prípadných dodávateľoch a ďalších atribútoch, ktoré rozširujú množinu dostupných informácií o materiáloch a polotovaroch za účelom efektívneho vyhľadávania a rozhodovania o využití materiálu pri návrhu a konštrukcii.

Kusovníkové väzby a technologické dáta z CAD/CAM aplikácií do IS KARAT

Z prostredia CAD/CAM/PDM/PLM sú komunikované konštrukčné kusovníky v stromovej štruktúre bez obmedzenia počtu úrovní. Následným spracovaním importovaných dát sú zakladané nové položky výrobkov a polotovarov vrátane kusovníkov do Technologických postupov. Opakované importy dokážu takisto aktualizovať už exitujúce dáta v IS KARAT. Spoločne s importom kusovníkových väzieb je možné takisto prenášať široké spektrum druhotných – informácií a zapisovať ich do voliteľných najmä výrobných a skladových evidencií IS KARAT.

KONŠTRUKČNÝ KUSOVNÍK

Dokumentácia súvisiaca s výrobkom dostupná z IS KARAT

S importovanými dátami je možné prenášať i podklady k výkresovej (pdf, dwg, step …) dokumentácii alebo na výrobnej dokumentácii (nákresové schémy, geo súbory, …). Dokumentácia je prenášaná formou aktívnych odkazov, odkazov na fyzické úložisko alebo je využitý modul DMS, vďaka ktorému môžu byť prílohy zadané priamo do IS KARAT a môžu byť takisto aktualizované. Výhodou potom je odpadnutie „papierovej“ evidencie výrobných podkladov, ich dostupnosť priamo v ERP a možné zobrazenie napríklad na výrobných termináloch. Prípadne ich export pre ďalšie výrobné zariadenie.

Prínosy riešenia

 • Možnosť komunikácie s viacerými externými CAD/CAM/PDM/PLM aplikáciami
 • Zrýchlenie procesu tvorby konštrukčných dát – modelov a výkresov
 • Výrazné, niekoľkonásobné zrýchlenie prenosu kusovníkových dát medzi CAD a ERP
 • Prenos celých stromových kusovníkových rozpadov výrobkov bez obmedzenia počtu úrovní
 • Zefektívnenie komunikácie medzi skladmi, zásobovaním a oddelením TPV
 • Obmedzenie chybovosti pri zakladaní technologických postupov do IS KARAT
 • Riadenie procesu vzniku a schvaľovania technickej dokumentácie naprieč systémami v TPV
 • Zmenšenie objemu „papierovej“ dokumentácie
 • Zrýchlenie tvorby materiálových požiadaviek
 • Získavanie technologických dát z CAM systémov a optimalizačných nástrojov
 • Efektívne vytváranie podkladov pre systémy Optimalizácie delenia materiálov

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt